Známe kraj a jeho potřeby
Žádná část kraje nesmí být Popelkou. Nebudeme rozhodovat od stolu, naši kandidáti jsou ze všech částí kraje a vědí, co je kde potřeba.

Evropská unie jako šance
EU nám umožňuje díky dotacím dohánět západní země především v infrastruktuře dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, památek, životního prostředí, cestovního ruchu a podobně. Dává nám ale také šanci a odpovědnost podílet se na budoucí podobě této části světa. Jsme na to připraveni.


Cestování po kraji více na pohodu
Základem je kvalitní a chytrá veřejná doprava. Regionální dopravní obslužnost budeme řešit spolu s městy a obcemi tam, kde je o ni zájem.
Prosazujeme snížené rodinné a seniorské jízdné a vstupné po kraji.
Budeme efektivně investovat z krajského rozpočtu i z dotací státu a EU do obnovy krajské sítě silnic a mostů. Budeme požadovat jasně daná pravidla pro průjezd nákladní dopravy po krajských silnicích.
Podpoříme výstavbu dálnice, přivaděčů a obchvatů měst.
V exponovaných místech kraje pomůžeme při realizaci záchytných parkovišť a parkovacích domů a v nebezpečných úsecích podpoříme oddělení dopravy od chodců a cyklistů.

Dopravní stavby spolufinancované Evropskou unií

Stavby připravované Správou a údržbou silnic Pardubického kraje 2020 - 2024


Zdravotnictví vlídné i k pacientům i zdravotníkům
Cílem je soulad potřeb pacientů a zdravotníků v kraji. Proto stavíme dva nové urgentní příjmy pro východ i západ kraje s navazující speciální péčí a modernizujeme vybavení a budovy všech pěti nemocnic akutní péče. Postupně vznikají nové výjezdové základny záchranky a obnovuje se její vozový park. V Pardubické nemocnici roste moderní oddělení psychiatrie.
Kromě investic je pro nás důležitý projekt Přátelská nemocnice. Ta se projevuje ve vztahu k pacientům, ale i v péči o zdravotníky: v jejich motivaci, dalším vzdělávání, psychologické podpoře, péči o malé děti personálu, ve finančních pobídkách a podobně.
Ve spolupráci s obcemi, kde je kritický nedostatek praktických a zubních lékařů, vypíšeme nové dotační programy.

Záchranka.jpg

Rodičů si v našem kraji vážíme
Rodinná politika je pro nás důležitá. Chceme mít v kraji dostatečnou síť školek a dětských skupin. Podporujeme mateřská a rodinná centra a dostupnost volnočasových aktivit dětí a mládeže. Pomáháme rozvíjet sociální podnikání, kde mohou nalézt uplatnění nejen lidé s různými hendikepy, ale i lidé na rodičovské dovolené, samoživitelé nebo osoby znevýhodněné na trhu práce.


Každý bude jednou starý
V sociální péči nejen o seniory, ale také o osoby s hendikepem, preferujeme poskytování služeb v přirozených podmínkách, tedy v domácím prostředí, které umožňuje zůstat v kontaktu s rodinou i místní komunitou.
V případě nutnosti specializované celodenní pobytové péče o seniory budeme dále podporovat síť domovů pro seniory i domovů se zvláštní péčí tak, aby byla zajištěna větší dostupnost těchto služeb.
Podporujeme hospicovou péči a důstojné odcházení nejen v domácích a pobytových hospicích, ale také v sociálních a zdravotnických zařízeních.


Je kam se obrátit o pomoc
Podporujeme poradenství a dostupnost terénních i ambulantních služeb pro rodiny i seniory. Bezplatné poradny pomáhají řešit závislosti, dluhy, domácí násilí, praktiky šmejdů a další krizové životní situace.

Kvalita školy rozhoduje o uplatnění žáků
Pardubický kraj zřizuje na svém území veřejné střední školy a učiliště. Máme za úkol se postarat o jejich zázemí – rekonstrukce budov škol, dílen, internátů a jídelen a jejich vybavení. Zároveň ale chceme, aby z krajských škol vycházeli žáci připravení do praxe nebo pro další studium na vysokých školách. Proto budeme dále jednat s podniky, které by se mohly zapojit do praxí žáků, a využívat spolupráci s inovačními firmami a vědeckými pracovišti Univerzity Pardubice. Protože ne každý v 15 letech ví, co ho mu půjde a co ho bude bavit, budeme podporovat systém prostupného a individuálního vzdělávání.
Důraz budeme klást na podporu pedagogických pracovníků a osvojování moderních trendů ve výuce.

GYMPL LITOMYŠL.jpg

Vážíme si hasičů, záchranářů i policie
Pardubický kraj patří k těm bezpečným v naší republice. Zásluhu na tom mají i složky integrovaného záchranného systému, které chceme i nadále výrazně podporovat. Jsou to zejména hasiči, zdravotní záchranná služba, policie a spolky jako dobrovolní hasiči, Červený kříž, Horská služba, Vodní záchranná služba apod.

Neobejdeme se bez vody, půdy a čistého vzduchu
Používáme selský rozum. Dlouhé období sucha nám ukázalo, že musíme změnit hospodaření s vodou v krajině i v domácnostech. To souvisí i se stavem polí, kvalitou půdy a obnovou půdních živin, i podporou vhodné výsadby s ohledem na měnící se klima.
Musíme být připraveni i na bleskové povodně a vytvářet preventivní opatření v rizikových oblastech.
Musíme hledat cesty ke snižování odpadů mezi které patří kompostování, separace, recyklace a zavádění takových prvků do výroby, které budou předcházet vzniku odpadů.

Lepší je sportovat, než sedět u počítače
Podporujeme veškeré aktivity pro mládež, které jí umožní vyžití ve sportu a různých zájmových činnostech. Proto chceme rozšiřovat dotační programy kraje v této oblasti, aby je mohly využívat oddíly a sdružení nejen v tradičních centrech, ale i v malých obcích.


Kraj potřebuje odvážné podnikatele
Rozvoj kraje z velké části závisí na podnikatelském prostředí, struktuře zaměstnavatelů a kondici větších podniků. Podporujeme rozvoj průmysl založený na vývoji a výzkumu oproti montovnám. Jednou za dva roky vyhodnocujeme nejlepší stavby v kraji ve veřejné, privátní i podnikatelské sféře. Vážíme si i malých a středních firem, které přicházejí s inovacemi a dělají kraji dobré jméno.
Chceme iniciovat a podpořit budování dalších ubytovacích kapacit pro cestovní ruch v kraji a společně s podnikateli v cestovním ruchu zatraktivnit pobyty v kraji.

Rodinné stříbro jsou památky a ojedinělé akce v kraji
Odkaz našich předků i současníků v kraji zprostředkovávají čtyři krajská muzea a Východočeská galerie. Pro ně zajišťujeme adekvátní prostory a podmínky pro jejich práci, stejně jako pro Krajskou knihovnu. Zrekonstruujeme zbylé prostory renesančního pardubického zámku a Winternitzových mlýnů, čímž vytvoříme v krajském městě dva nové kulturní body zajímavé pro návštěvníky od nás i ze zahraničí. Pro technické muzeum ve Vysokém Mýtě začneme budovat nový areál v bývalé zemědělské škole.
Postupně budeme upravovat hrad Rychmburk a zámek Bystré pro turistické a společenské účely.
Z dotací budeme přispívat v co nejvyšší možné míře na opravy památek různých vlastníků.
Nadále budeme prosazovat zajištěnou podporu tradičním a v republice ojedinělým akcím zařazeným v Tváři kraje a podle možností i podporu dalším menším akcím, které dotvářejí sounáležitost lidí v regionu. Stejně tak budeme podporovat profesionální i amatérské nositele kultury v našem kraji.

Kraj propojí bezpečná datová síť
Kybernetická bezpečnost se stává strategickou záležitostí. Proto chceme podporovat co nejrychlejší rozvoj bezpečné optické Regionální datové sítě do každého kouta v našem kraji. Budeme koordinovat a rozšiřovat digitální komunikaci s úřady po našem kraji.