Pardubický kraj má vlastní Koncepci rodinné politiky

Pardubický kraj již od svého vzniku podporuje rodinnou politiku, a to jak finančně, tak i morálně. Tento týden byla na Zastupitelstvu schválena koncepce, která uceleně a v souvislostech cílí řadou opatření na podporu rodinného života v kraji.

„Koncepce se zabývá naplněním tří hlavních cílů. Prvním je výchova ke zdravým vztahům a podpora k rodičovství. Tento cíl vnímáme jako základní kámen, bez kterého nelze dále stavět. Dalším cílem je vytvářet příznivé podmínky pro rodinný život především v místě, kde rodiny žijí, ale také kde rodiče pracují, neboť práce velmi ovlivňuje život rodin. Třetím cílem je pomoc těm, kteří pomoc potřebují, tedy rodinám, dětem, seniorům a dalším, kteří se ocitli v nějaké nepříznivé situaci,“ vysvětluje iniciátor koncepce, radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „Jsme si vědomi toho, že rozmanitost vlivů na rodiny je tak pestrá, že efektivní podpory nelze dosáhnout bez vzájemné spolupráce mezi krajem, obcemi a městy, zaměstnavateli, státní správou, školami a neziskovými organizacemi.“

Koncepci připravovala tzv. Regionální platforma rodinné politiky, tedy skupina dvaceti krajských odborníků z různých oblastí, dotýkajících se rodinné politiky, sestavená ve spolupráci kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí. „Nevycházeli jsme jen z dostupných dat statistického úřadu, ale dali jsme si zpracovat od Univerzity Pardubice dva vlastní reprezentativní průzkumy. V jednom dotazníkovém šetření odpovídala tisícovka respondentů z veřejnosti a v druhém pak zástupci 134 zaměstnavatelů,“ informuje krajský poradce Ministerstva práce a sociálních věcí pro Pardubický kraj František Moudr.

Z šetření vyplynulo, že celkové hodnocení služeb pro rodinu v kraji je pozitivní. Za největší překážku zakládání rodin považují lidé absenci dostupného bydlení. V práci by přivítali pružnou pracovní dobu a v některých případech i možnosti home office. V síti rodinných služeb nejvíce chybí dětští psychologové a psychiatři. Lidé si také uvědomují nutnost pečovat o stárnoucí členy rodiny.

Zaměstnavatelé jsou si vědomi, jak důležitý je pro zaměstnance soulad rodinného a pracovního života, který zvyšuje jejich spokojenost a loajalitu k firmě. Problematické je ale postavení pečujících osob, které vede ve firmách ke zvýšeným nákladům. Tady by zaměstnavatelé přivítali větší účast státu.

Na tyto analýzy reaguje v Koncepci rodinné politiky návrhová část v oblastech vzdělávání, vytváření příznivých podmínek pro rodinný život a v podpoře a pomoci rodinám v nepříznivé situaci. „Věnujeme se tu podrobně všem oblastem od vzdělávacích aktivit a etické výchovy po společensky odpovědné zaměstnavatele a jejich oceňování, ke koordinaci dostupného bydlení v obcích, zvyšování informovanosti rodin, rozvoj terénních a ambulantních služeb, až po větší dostupnost potřebných odborníků či podporu pečujících osob a cílenou prevenci,“ vybral z širokého spektra cílů koncepce radní Pavel Šotola.

Zdroj: Parduický kraj