Od klecových lůžek do běžných domácností

U příležitosti 20 let od vzniku Pardubického kraje se radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola ohlédl za změnami v pobytových službách pro osoby s hendikepem. Pardubický kraj je v této oblasti jedním z průkopníků takzvané transformace v České republice.

 „V roce 2001 převzal náš kraj zřizovatelskou roli uzavřených ústavů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Bylo v nich tehdy 920 lůžek včetně těch klecových pro neklidné klienty. Výjimkou nebyly pokoje s 10 až 16 postelemi, společným sociálním zařízením a pevným režimem,“ zrekapituloval výchozí stav Pavel Šotola. „Od té doby jsme opustili dva bývalé kláštery, na přelomu roku také zcela opustíme starobylé zdi hradu Rychmburk a v příštím roce zámek Bystré. Klienti se podle svých schopností postupně stěhují do domků a bytů, kde je rodinné prostředí, mohou se zapojit do chodu domácnosti a stát se namísto ústavních klientů sousedy a obyvateli určité lokality, kteří využívají naše sociální služby.“

 

Transformace začala po roce 2006

Spolu s rozvojem mezinárodních projektů a spolupráce zahraničních partnerských regionů se zástupci Pardubického kraje podívali, jak podobné služby fungují v Holandsku, Velké Británii nebo Německu. Viděli, že to jde i bez ústavů, že hendikepovaní lidé, kteří dostanou příležitost, se mohou v přirozeném „rodinném“ prostředí výrazně zlepšit, a že služby nelze měřit podle jednoho metru všem stejně.

Kraj zahájil v roce 2006 výstavbu 4 domků v Žampachu a 4 domků ve Slatiňanech. Postupně od roku 2007 docházelo k transformaci ústavních zařízení. Domov na rozcestí Svitavy začal společně s Domovem u studánky, Anenská Studánka plánovat výměnu klientů a ti samostatnější se od roku 2008 stěhovali do Svitav, kde mohli začít bydlet v pronajatých bytech a více využívat komunitních služeb.

Evropské fondy pomohly největšímu projektu, který se začal realizovat v roce 2009 v Domově sociálních služeb ve Slatiňanech. „Kraj zakoupil dva byty v Chrudimi a do roku 2015 postavil 12 dvojdomků v okolí Slatiňan a Chrudimi pro celkem 144 klientů. V každé domácnosti je maximálně 6 lidí, každý má své soukromí,“ říká Miroslav Kubín, ředitel Domova sociálních služeb Slatiňany. Plán transformace nakonec vypracovala všechna zařízení tohoto typu v kraji, což je v České republice ojedinělé.

 

 Z ústavu do života

 Nový způsob poskytování služeb je v lecčems náročný. Kraj investoval zatím kolem 390 milionů korun do výstavby domků pro klienty a před tím téměř 240 milionů na humanizací stávajících zařízení. Jednalo se také o modernizaci vybavení, o zvýšení počtu personálu, jeho odbornosti a kvality poskytovaných služeb. Výrazně pomohly evropské fondy a také dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. „O tom, že to má smysl, se přesvědčujeme při každé návštěvě lidí, kteří přešli do komunitní formy bydlení. Nyní jich je už 505 z celkového počtu 806, což je víc než 62 procent. Někteří přešli do chráněného bydlení, další do podporovaného bydlení. Mnoho z nich má alespoň na část úvazku práci, někteří žijí v partnerském svazku. Po letech vyšli ze zdí ústavu a za podpory sociálních pracovníků se podle svých možností osamostatňují,“ vysvětluje Pavel Šotola a pokračuje: „Hlavní podmínkou je přistupovat k nim s úctou a respektem. Respektovat jejich právo na život v běžných podmínkách, pracovat dle svých schopností, umožnit jim žít obyčejný život a poskytovat jim služby podle jejich individuálních potřeb.“

  

Specializované služby pro děti, autisty i odlehčovací služby

 Do budoucna kraj plánuje pokračovat tímto směrem i nadále a dle potřebnosti rozšiřovat chráněné a podporované bydlení, zejména pak v Domově u studánky v Anenské Studánce a Domově pod Kuňkou v Rábech. „Vidíme také velkou potřebu rozšířit službu pro osoby s poruchou autistického spektra s náročným chováním, kterou poskytuje v současné době pouze Domov pod hradem Žampach. Zároveň připravujeme rozšíření odlehčovacích služeb pro děti, o které se rodiny starají doma,“ dodala Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřad Pardubického kraje.

Zázraky všedního dne

Ke změnám pobytových služeb pro osoby s hendikepem vydal Pardubický kraj brožuru s názvem Zázraky všedního dne. Představuje osobní příběhy klientů, kterým se díky tomu proměnil život. Citlivé fotografie pořídil v jejich soukromí i práci fotograf Tomáš Kubelka. Jeho dvanáct fotografií bude se stejnojmennou výstavou nyní putovat krajem. První zastávka je v bývalé reálce na Krajské úřadu Pardubického kraje.

Co se změnilo v období 2015 – 2020

 Domov u studánky Anenská Studánka

Poskytuje služby DOZP – 70 lůžek, chráněné bydlení – 9 míst a odlehčovací službu s kapacitou 4 lůžek

3 byty pro chráněné bydlení celkem pro 9 klientů – byty v České Třebové a Lanškrouně

Sociálně terapeutická dílna v České Třebové pro klienty z okolí ČT s kapacitou 10 klientů

Nákup bytu v ČT – v roce 2019

Nákup pozemku v Rudolticích pro výstavbu 1 domku pro 6-7 klientů - 2020

Nákup domu v Dolní Čermné pro cca 12 klientů - 2020

Domov na zámku Bystré

V roce 2000 poskytoval Domov pouze službu DOZP pro celkem 119 klientů, z nichž 49 bylo dětí do 18 let. Na cca 20 klientů byla 1 koupelna a 2 toalety. Klienti chodili ve stejných teplákových soupravách, pracovníci v bílém.

DOZP – 62 klientů

Chráněné bydlení – 20 klientů

Podpora samostatného bydlení – 18 klientů

Sociálně terapeutické dílny – 20 klientů

• Nákup 2 domků v Poličce pro chráněné bydlení pro 10 klientů

• Výstavba 2 dvojdomků pro 24 klientů (Polička a Bystré)

• Rekonstrukce objektů pro DOZP a chráněné bydlení

• Pronájem bytů pro chráněné bydlení a podporu samostatného bydlení

• V roce 2021 opouští služba zámek

 

Domov pod Kuňkou Ráby

Od 1. 1. 2012 poskytuje Domov pod Kuňkou dvě sociální služby – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení v Přelouči a v Pardubicích.

DOZP – 67 uživatelů

Chráněné bydlení – 20 uživatelů (9 bytů v Přelouči a Pardubicích)

V obou sociálních službách i nadále průběžně dochází k modernizaci a úpravě prostor tak, aby v maximálně možné míře vyhovovaly potřebám uživatelů

Hledáme vhodné pozemky pro výstavbu 2 domků pro klienty DOZP

 

Domov sociálních služeb Slatiňany

V r. 2000 bylo v DSS 300 klientů – 125 klientů bydlelo v pronajatém objektu kláštera, kde byly 1 x 12ti lůžková, 5x 11 ti lůžkových a 5x desetilůžkových ložnic, zbývající počet klientů v hlavní budově Domova a v objektu tzv. Slunečního domu

Od r. 2005 postupně docházelo k humanizaci a později k transformaci zařízení

2006 – vystavěny 4 domky pro 36 uživatelů služby DOZP

2013 – koupě 2 bytů pro 8 klientů – pro chráněné bydlení

2015 – dokončení výstavby 12 dvojdomků pro 136 klientů

V roce 2020 – 266 uživatelů služeb

DOZP – 231 uživatelů, z toho 184 v komunitních službách

Chráněné bydlení – 26 uživatelů

Odlehčovací služba – 3 místa

Denní stacionář – 6 míst

 

Domov pod hradem Žampach

Od roku 2005 - humanizace služeb

Nové 4 rodinné domky v blízkosti areálu Domova + rekonstrukce zámecké budovy v obci Žampach

Od roku 2013 byla nastartována deinstitucionalizace služeb

DOZP – 93 uživatelů (+ specializovaná služba pro mladé s PAS – v roce 2017)

Chráněné bydlení – 24 uživatelů (Letohrad, Žamberk)

Odlehčovací služby – 3 místa (+1 specializované služby)

Podpora samostatného bydlení

Sociálně terapeutické dílny – 6 míst

V roce 2017 byla zřízena specializovaná služba pro mladé s PAS a náročným chováním, která dosud v Pardubickém kraji chyběla.

V roce 2019 byla dokončena výstavba 2 rodinných domů v Letohradě pro 12 klientů a v letošním roce se rekonstruuje rodinný domek v Žamberku pro děti, které jsou dosud ubytované v areálu Domova.

 

Domov Na cestě Skuteč (dříve Domov na hradě Rychmburk)

Domov na hradě Rychmburk byl původně domovem pro seniory. Potřeba zřízení služby pro osoby s duševním onemocněním se tak postupně změnil na domov se zvláštním režimem pro tyto osoby.

Od roku 2015 probíhá transformace - na jaře roku 2021 dojde k úplnému opuštění hradu a přestěhování uživatelů služby do komunitních domácností v domcích či bytech.

DZR – 32 uživatelů

Chráněné bydlení – 13 uživatelů

 

Pracovní uplatnění klientů

Od počátku transformace je cílem služeb také umožnit klientům, aby se zapojili do běžného života a to také v rámci zaměstnávání ať na volném trhu práce nebo na chráněném trhu práce

CHB DOZP

klienti zaměstnaní na volném trhu práce 76 3

Klienti, kteří tráví čas „práce“ mimo bydlení 81 209

Celkem počet klientů služeb, kteří vykonávají pracovní činnost 369

Počet klientů, kteří mají partnerský vztah 242

Zdroj: Pardubický kraj