Koaliční smlouva podepsána!

Lídři Koalice pro Pardubický kraj podepsali smlouvu o spolupráci Lídři KDU-ČSL Roman Línek a Pavel Šotola, Nestraníků Věra Uhlířová a Petr Hájek a SNK ED René Živný a Michal Koláček spojení do Koalice pro Pardubický kraj podepsali smlouvu o spolupráci pro blížící se krajské volby do zastupitelstva Pardubického kraje na období 2020 až 2024.

DOHODA 
"KOALICE PRO PARDUBICKÝ KRAJ"
na období 2020 - 2024

I. Účastníci dohody 

   1. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (dále jen KDU-ČSL)
       zastoupená předsedou krajské organizace Ing. Romanem Línkem a Ing. Pavlem Šotolou

   2. Politické hnutí Nestraníci
       zastoupené předsedkyní MUDr. Věrou Uhlířovou a Petrem Hájkem 

   3. SNK Evropští demokraté (dále jen SNK ED)
       zastoupené předsedou krajské organizace Ing. Michalem Koláčkem
       v rámci SNK ED k dohodě přistupuje i Sdružení pro Pardubice (SPP) zastoupené předsedou René Živným 

 II. Účel a trvání dohody

Na základě úspěšného fungování zastupitelského klubu Koalice pro Pardubický kraj v krajském zastupitelstvu v období 2016 - 2020, ale i v předcházejících obdobích a dobré vzájemné spolupráce, se výše uvedené subjekty rozhodly pokračovat v této spolupráci a vytvořit společnou kandidátní listinu, i pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020.
Dohoda se uzavírá a je platná jak pro rok 2020, tak pro celé funkční období 2020 - 2024.

 

III. Název a struktura volební strany 

Účastníci dohody se opět shodli, na názvu volební strany KOALICE PRO PARDUBICKÝ KRAJ (dále jen KPk). Podle volebního zákona ji tvoří KDU-ČSL, Nestraníci a SNK ED.

 

IV. Volební program

Účastníci dohody se spojují za účelem prosazení společného volebního programu, který schválí do 30. 4. 2020. Volební program zpracuje společná volební skupina, KPk nejpozději do 30. 4. 2020. Koordinátory činnosti společné pracovní skupiny budou Ing. Pavel Šotola (KDU-ČSL), David Šimek (Nestraníci) a René Živný (SNK ED).

 

V. Kandidátní listina  

1. Účastníci koalice se shodli na obsazení kandidátní listiny takto:

Pořadí Navrhující subjekt Jméno a příjmení Profese Trvalé bydliště
1. KDU-ČSL Ing. Roman Línek   1. náměstek hejtmana Pardubice
2. Nestraníci Mgr. David Šimek   starosta, krajský zastupitel Svitavy 
3. SNK ED René Živný krajský radní Pardubice
4. KDU-ČSL Ing. Pavel Šotola  krajský radní Hlinsko
5. bez pp KDU-ČSL  Mgr. Magdaléna Peterková  starostka Česká Třebová
6. Nestraníci Petr Hájek   starosta Ústí nad Orlicí 
7. SNK ED MVDr. Ivan Jeník   starosta, krajský zastupitel Slatiňany
8. KDU-ČSL Radomil Kašpar  místostarosta, krajský zastupitel Litomyšl
9. Nestraníci Ing. František Jiraský  starosta Vysoké Mýto 
10. SNK ED Mgr. Petr Řezníček   bývalý starosta, krajský zastupitel Chrudim
11. bez pp KDU-ČSL Mgr. Ondřej Výborný  starosta Holice
12. Nestraníci MUDr. Věra Uhlířová   lékařka, členka dozorčí rady NPK Choceň 
13. KDU-ČSL Dipl. um. Dušan Pávek   starosta Jevíčko
14 KDU-ČSL MDDr. Alena Jílková   lékařka Moravská Třebová
15. SNK ED Bc. Eva Šmeralová   starostka Rybitví

 Složení dalších kandidátů na pozicích 16. - 50. bude specifikováno dodatkem koaliční smlouvy nejdéle do 30.4.2020.

2. Účastníci dohody respektují suverenitu jednotlivých politických stran a hnutí považují personální obsazení dohodnutého pořadí na kandidátní listině za vnitřní záležitost stran a hnutí, které kandidáta navrhují s tím, že je nutném aby kandidátky byla vyvážená z hlediska územního, profese, věku a byla tak pro voliče co nejvíc atraktivní.

3. U jednotlivých kandidátů se předpokládá (vedle požadavků daných volebním zákonem o volbách do zastupitelstev krajů) i občanská bezúhonnost a předložení čestného prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanovují některé další předpoklady pro výkon některých funkcích ve státních orgánech a organizacích, v platném znění.

4. Účastníci se dále shodli, že Roman Línek, který bude na prvním místě kandidátní listiny, je pro volby a povolební jednání jediným kandidátek KPk na hejtmana Pardubického kraje.

5. Dalšími kandidáty KPk do Rady Pardubického kraje jsou přednostně stávající radní René Živný a Pavel Šotola. Společným nominantem KPk do dozorčí rady NPK, a.s. je Věra Uhlířová. 
Zastoupení jednotlivých účastníku dohody v radě kraje bude zohledněno při obsazování výborů zástupce jednotlivých subjektů.

 

VI. Volební zmocněnec

Volebním zmocněncem KPk bude jmenován krajský tajemník KDU-ČSL František Jelínek. 

 

VII. Povolební spolupráce

1. Pokud to budou výsledky voleb požadovat, bude KPk otevřena jednání se všemi demokratickými stranami. Na základě výsledků voleb bude uzavřena povolební koaliční dohoda s partnerem, na kterém se shodnou orgány KPk. Pokud se nepodaří uzavřít povolební koaliční smlouvu, KPk navrhne poměrní zastoupení volebních stran s výjimkou KSČM v radě. Nepodaří-li se najít shodu, vstoupí KPk do opozice.

2. KPk bude postupovat ve shodě před volbami i po volbách při obsazování orgánů kraje. Všechna zásadní rozhodnutí a usnesení v orgánech kraje budou přijímány po vzájemné dohodě KPk, popř. koaličního partnera, bude-li uzavřena povolební koalice. 

3. Účastnící této dohody se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy neuzavřou koalici nebo dohodu s jinou stranou či jiným politickým hnutím v rámci Zastupitelstva Pardubického kraje.

 

VIII. Koaliční rada 

Pro řízení společné spolupráce zřizují účastníci této dohody Koaliční radu, která bude tříčlenná, složená po jednom zástupci z řad KDU.-ČSL, Nestraníků a SNk ED. Jednání Koaliční rady se může zúčastňovat rovněž jeden náhradník z každé strany či hnutí.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. V rámci vystupování KPk navenek se účastníci dohodli, že je jako fyzická osoba prezentuje Roman Línek. 

2. Tato smlouva je vypověditelná v případě porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy. V případě, že kterýkoliv účastník dohody dojde k názoru, že smlouva není plněna a že vznikají důvody pro její vypovězení, požádá o svolání smírčího řízení, na které každá strana či hnutí vyšlou dva zástupce. Cílím smírčího řízení dospět k řešení sporné situace při zachování platnosti smlouvy.

3. Případné změny nebo dodatky se uzavírají stejným způsobem jako tato dohoda. Jsou nedílnou součástí této dohody a jsou závazné pro všechny účastníky dohody.

4. Účastníci dohody uzavřou samostatnou dohodu o financování volební kampaně nejdéle do 30. 4. 2020.

5. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu pověřenými zástupci KDU-ČSL, Nestraníků a SNK ED. K této dohodě přistupují svými podpisy všichni kandidáti na listině KPk. 

 

V Pardubicích dne 28. listopadu 2019