Aktuality

Dohoda "Koalice pro Pardubický kraj" na období 2016 - 2020

I. Účastníci dohody:

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

(dále jen KDU-ČSL),
zastoupená předsedou krajské organizace Ing. Romanem Línkem
Politické hnutí Nestraníci
zastoupené předsedkyní MUDr. Věrou Rybovou a Mgr. Davidem Šimkem

SNK Evropští demokraté (dále jen SNK ED)
zastoupená předsedou krajské organizace Ing. Michalem Koláčkem
v rámci SNK ED k dohodě přistupuje i Sdružení pro Pardubice (SPP)
zastoupené předsedou René Živným

II. Účel a trvání dohody:

Na základě úspěšného fungování zastupitelského klubu Koalice pro Pardubický kraj v krajském zastupitelstvu v období 2012 – 2016, ale i v předcházejících obdobích a dobré vzájemné spolupráce, se výše uvedené subjekty rozhodly pokračovat v této spolupráci a vytvořit společnou kandidátní listinu i pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2016.
Dohoda se uzavírá a je platná jak pro rok 2016, tak po celé funkční období 2016 – 2020.

III. Název a struktura volební strany:

Účastníci dohody se opět shodli na názvu volební strany KOALICE PRO PARDUBICKÝ KRAJ (dále jen KPk). Podle volebního zákona ji tvoří KDU-ČSL, Nestraníci a SNK ED.

IV. Volební program

Účastníci dohody se spojují za účelem prosazení společného volebního programu, který KPk schválí nejdéle do 30. 4. 2016. Volební program zpracuje společná pracovní skupina KPk nejpozději do 30. 4. 2016. Koordinátory činnosti společné pracovní skupiny budou Ing. Pavel Šotola (KDU-ČSL), David Šimek (Nestraníci) a René Živný (SNK ED).

V. Kandidátní listina

1. Účastníci koalice se shodli na obsazení kandidátní listiny takto:
kanidátka1
Složení dalších kandidátů na pozicích 13. – 50. bude specifikováno dodatkem ke koaliční dohodě nejdéle do 30. 4. 2016.

2. Účastníci dohody respektují suverenitu jednotlivých politických stran a hnutí a považují personální obsazení dohodnutého pořadí na kandidátní listině za vnitřní záležitost stran a hnutí, které kandidáta navrhují s tím, že je nutné, aby kandidátka byla vyvážená z hlediska územního, profese, věku a byla tak pro voliče co nejvíce atraktivní.
3. U jednotlivých kandidátů se předpokládá (vedle požadavků daných volebním zákonem o volbách do zastupitelstev krajů) i občanská bezúhonnost a předložení čestného prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanovují některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, v platném znění.
4. Účastníci se dále shodli, že Roman Línek, který bude na prvním místě kandidátní listiny, je pro volby a povolební jednání kandidátem KPk na hejtmana Pardubického kraje.
5.Dalšími kandidáty KPk do Rady Pardubického kraje jsou přednostně stávající radní René Živný a Pavel Šotola.

Zastoupení jednotlivých účastníků dohody v radě kraje bude zohledněno při obsazování výborů zástupci jednotlivých subjektů.

VI. Volební zmocněnec

Volebním zmocněncem KPk bude jmenován krajský tajemník KDU-ČSL František Jelínek.

VII. Povolební spolupráce

Pokud to budou výsledky voleb požadovat, bude KPk otevřena k jednání se všemi demokratickými stranami. Na základě výsledků voleb bude uzavřena povolební koaliční dohoda s partnerem, na kterém se shodnou orgány KPk. Pokud se nepodaří uzavřít povolební koaliční smlouvu, KPk navrhne poměrné zastoupení volebních stran s výjimkou KSČM v radě. Nepodaří-li se najít shodu, vstoupí KPk do opozice.KPk bude postupovat ve shodě před volbami i po volbách při obsazování orgánů kraje. Všechna zásadní rozhodnutí a usnesení v orgánech kraje budou přijímána po vzájemné dohodě KPk, popř. koaličního partnera, bude-li uzavřena povolební koalice.Účastníci této dohody se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy neuzavřou koalici nebo dohodu s jinou stranou či jiným politickým hnutím v rámci Zastupitelstva Pardubického kraje.

VIII. Koaliční rada

Pro řízení společné spolupráce zřizují účastníci této dohody Koaliční radu, která bude tříčlenná, složená po jednom zástupci z řad KDU-ČSL, Nestraníků a SNK ED. Jednání Koaliční rady se může zúčastňovat rovněž jeden náhradník z každé strany či hnutí.

IX. Senátní volby

Strany KPk společně podpoří v senátních volbách kandidátku Nestraníků Miluši Horskou ve volebním obvodě Pardubice a Petra Šilara, kandidáta KDU-ČSL ve volebním obvodě Ústí nad Orlicí.

X. Závěrečná ustanovení

V rámci vystupování KPk navenek se účastníci dohody shodují, že je jako fyzická osoba reprezentuje Ing. Roman Línek.Tato smlouva je vypověditelná v případě porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy. V případě, že kterýkoliv účastník dohody dojde k názoru, že smlouva není plněna a že vznikají důvody pro její vypovězení, požádá o svolání smírčího řízení, na které každá strana či hnutí vyšlou dva zástupce. Cílem smírčího řízení je dospět k řešení sporné situace při zachování platnosti smlouvy.Případné změny nebo dodatky se uzavírají stejným způsobem jako tato dohoda. Jsou nedílnou součástí této dohody a jsou závazné pro všechny účastníky dohody.Účastníci dohody uzavřou samostatnou dohodu o financování volební kampaně nejdéle do 30. 4. 2016.Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu pověřenými zástupci KDU-ČSL, Nestraníků a SNK ED. K této dohodě přistupují svými podpisy všichni kandidáti na listině KPk.

V Pardubicích 1. března 2016

Roman Línek, KDU-ČSL
Věra Rybová, David Šimek (Nestraníci)
Michal Koláček (SNK ED), René Živný (SPP)

© 2004-2016 KDU-ČSL Pardubice, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.